*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

Olycksfall

Olyckor kan drabba alla och förutom lidandet kan det dessutom bli svårt att få pengarna att räcka. Du kanske inte kan jobba som vanligt eller behöver behandling som kostar mycket pengar.

Vår olycksfallsförsäkring ger ett bra skydd vid olycksfallsskada dygnet runt och fortsätter dessutom att gälla även efter att du fyllt 65 år

Därför väljer du vår försäkring

  •     Omfattande skydd vid kostnader i samband med olycka
  •     Kan ersätta - ofta kostsamma - tandskador
  •     Välj mellan olika omfattningar som passar just dig
  •     Fortsätter att gälla även efter att du fyllt 65

Välj själv ditt försäkringsbelopp
Du kan välja ett försäkringsbelopp mellan 500 000 och 2 000 000 kronor. Beloppet påverkar den ersättning du får om du drabbas av medicinsk invaliditet eller ärrbildning.

Försäkringsbelopp att välja mellan  500 000
kronor
 750 000
kronor 
1 000 000
kronor 
1 500 000
kronor 
2 000 000
kronor

Försäkringen ersätter också kostnader som du kan få i samband med olycksfall med engångsbelopp. Det kan till exempel handla om utslagna tänder, vård hos sjukgymnast, resor eller sönderslagna glasögon.

Innehåll före 65 års ålder

Medicinsk invaliditet*

Högst 200 procent av valt försäkringsbelopp

Ärrersättning

Ersättning beräknas enligt tabell och utifrån valt försäkringsbelopp

Olyckfallsersättning

1 000 kr vid läkarvård år 1, faktisk kostnad dock högst 1 000 kr/år år 2-5

Akutersättning

1 000 kr vid minst 8 dagars akut sjuktid
1 000 kr vid ytterligare minst 7 dagars akut sjuktid
1 000 kr vid ytterligare minst 15 dagars akut sjuktid
33 kr/dag från dag 31 i högst 150 dagar

Sjukhusvistelse (minst 2 dagar)

200 kr/dag från första dagen i högst 180 dagar

Rehabilitering

1 000 kr inom 5 år från skadetillfället

Tandskador

Nödvändiga kostnader under längst 5 år från skadetillfället

Övriga kostnader

Engångsbelopp utifrån specificerad lista i villkoren

Kroppsskadeersättning
(minst 8 dagars akut sjuktid)

Schablonbelopp beroende på art av skada enligt tabell i villkoren

Hjälpmedel vid bestående ögonskada

Högst 7 000 kr för glasögon eller linser

Handikappfordon

Högst 40 000 kr

Krisbehandling

Högst 10 behandlingar inom 2 år från skadetillfället

Begravningshjälp vid dödsfall

40 000 kr

Innehåll efter 65 års ålder

Medicinsk invaliditet*

Högst 200 procent av valt försäkringsbelopp

Olycksfallsersättning

1 000 kr vid läkarvård år 1, faktisk kostnad dock högst 1 000 kr/år år 2-5

Akutersättning

1 000 kr vid minst 8 dagars akut sjuktid
1 000 kr vid ytterligare minst 7 dagars akut sjuktid

Sjukhusvistelse (minst 2 dagar)

100 kr/dag från första dagen i högst 180 dagar

Tandskador

Nödvändiga kostnader under längst 5 år från skadetillfället

Övriga kostnader

Engångsbelopp utifrån specificerad lista i villkoren

Kroppsskadeersättning
(minst 8 dagars akut sjuktid)

Schablonbelopp beroende på art av skada enligt tabell i villkoren

Begravningshjälp vid dödsfall

20 000 kr

* Med medicinsk invaliditet menas en bestående nedsättning av funktionsförmågan.

Copyright © Sado Finans 2018