*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

Livförsäkring

Företagarskydd GL 5110

Denna livförsäkring fungerar som ett skydd för såväl företagaren själv som för dennes efterlevande. Försäkringen kan också användas för att skydda företagarens kompanjon/-er eller företaget.

Vid nyteckning gäller följande:

Försäkringsbelopp
I vårt företagsskydd kan du välja upp till 90 pbb. Valbara försäkringsbelopp är: 
6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 och 90 prisbasbelopp.

Försäkringsgivare
Företagarskydd tecknas hos Folksam ömsesidig livförsäkring.

Försäkringsberättigade
Företagarskydd kan tecknas av
- näringsidkare/företagsledare
- anställd
- make/registrerad partner/sambo, om försäkringen tecknas på företagarens/den anställdes liv.

Försäkringen kan också tecknas av den försäkrades företag.

Vid ansökningstillfället ska den försäkrade
- vara folkbokförd och stadigvarande bosatt i Sverige
- befinna sig i Sverige
- varit bosatt i Sverige eller annat nordiskt land de senaste två åren
- vara lägst 18 år (16 år om egen inkomst) och högst 59 år.

Hälsoprövning
Godkänd hälsoprövning krävs. Den försäkrade ska därför lämna fullständig hälsodeklaration vid ansökningstillfället.

Vem får pengarna?
Vid den försäkrades död utbetalas försäkringsbeloppet enligt följande:
- Om försäkrad och försäkringstagare är samma person, sker utbetalning till förmånstagare (se nedan).
- Om försäkrad och försäkringstagare är olika personer, sker utbetalning till försäkringstagaren, om inte annat framgår av förmånstagarförordnandet.

Om försäkringstagare och försäkrad är olika personer - och försäkringstagaren avlider - övergår äganderätten av försäkringen till förmånstagaren 
(vanligtvis den försäkrade).

Förmånstagare
Förmånstagare enligt det generella förmånstagarförordnandet är
- i första hand make, registrerad partner eller sambo (enligt sambolagen)
- i andra hand arvingar.

Förmånstagarförordnandet går att ändra. Såväl fysisk som juridisk person kan vara förmånstagare.

 

Tjänstegruppliv

Tjänstegruppliv är en livförsäkring för alla anställda. Försäkringen tecknas och betalas av arbetsgivaren. Vi erbjuder tjänstegruppliv för grupper som saknar kollektivavtal eller grupper som har kollektivavtal som är tecknat mellan partnerna Svenskt näringsliv och PTF. Övriga avtalsområden är inte aktuella just nu.
Försäkringen kan säljas med eller utan ersättning.

Nyteckning
Tjänstegrupplivförsäkringen kan endast tecknas med arbetsgivare i Sverige. Gruppen måste bestå av minst 10 personer. Notera på ansökan om försäkringen är såld med eller utan förmedlarersättning

Vem omfattas?
För att kunna omfattas av tjänstegruppliv måste de anställda tjänstemännen uppfylla följande krav:

  •         har fyllt 18 men inte 70 år
  •         arbetar minst 8 timmar i genomsnitt per vecka
  •         är fullt arbetsför vid anställningstidpunkten omfattas av försäkringen

Tjänstemän som vid anslutningstidpunkten inte uppfyller hälsokraven för anslutning ska anmälas till tjänstegrupplivförsäkringen så snart de åter blir fullt arbetsföra.

Företagare som arbetar i rörelsen kan teckna tjänstegrupplivförsäkring för egen del. Som företagare räknas

Samtliga ägare i företag som inte är juridisk person (enskild firma, enkelt bolag) eller samtliga delägare i ett handelsbolag
Komplementär i ett kommanditbolag
Aktieägare som ensam eller tillsammans med make, maka, registrerad partner, förälder eller barn äger minst 1/3 av aktierna i aktiebolaget

Premie       

  • Arbetsgivaren betalar hela premien
  • Folksam beräknar den preliminära premien för ett kalenderår i taget
  • Avstämning och slutfakturering sker i januari varje år
  • En enhetspremie som är oberoende av ålder, kön och arbetstid
  • Månadspremien är 35 kr utan förmedlarersättning
  • Månadspremien är 38,50 med förmedlarersättning. Premieprovisionen på 10% utbetalas när företaget har gjort sin slutbetalning, dvs under första kvartalet kommande år
  • Notera på ansökan vilken premie företaget ska betala. Finns ingen notering kommer vi att fakturera den högre premien. Eventuella fel rättas i samband med slutfaktureringen


Anmäla dödsfall
För att ersättning ska kunna betalas ut ska arbetsgivaren anmäla dödsfallet och samtidigt bekräfta att den avlidne har omfattats av försäkringen. Anmälan sker på blanketten Anmälan om dödsfall TGL. Bifoga Dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket.

Anmälan om ändringar
I slutet av varje år skickar Folksam ut ett underlag där arbetsgivaren ska meddela antalet försäkrade för innevarande år.

Arbetsgivaren anmäler hur många tjänstemän som omfattades av försäkringen under varje månad. Arbetsgivaren fyller även i om en anställd har anställts, slutat eller varit sjuk.

Uppsägning av avtal
Uppsägning av tjänstegrupplivavtal ska meddelas skriftligt till Folksam.

Copyright © Sado Finans 2018