*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

FörköpsInformation Sado Finans AB

Uppgift om förmedlaren
Sado Finans AB, 556933-2579, Box 270 15123 Södertälje,

 rania@sadofinans.se tel: 070-7709937

Förmedlarföretagets registrering
Sado Finans AB har tillstånd från Finansinspektionen och är registrerat hos Bolagsverket för förmedling av försäkring i samtliga livförsäkringsklasser, Risk försäkringar

Försäkringsförmedlarens registrering
Rania Sado är anställd hos Sado Finans.

Rania Sado får förmedla försäkringar i samtliga livförsäkringsklasser, Riskförsäkringar.

Försäkringsförmedlingen, förmedlarens roll
Sado Finans AB:s råd baseras på opartiskanalys av X antal försäkringsbolag för kapitalförsäkringar.

Partisk analys/opartisk analys

Tjänstepensionsplan har organisationen Hjerta upphandlade planer som vi utgår ifrån  Men om försäkringstagaren har andra önskemål om bolag utgår vi alltid från kundens önskemål.

Information om fullmakt

Genom en fullmakt så lämnar fullmaktsgivaren behörighet till förmedlaren att företräda denne. Den som innehar fullmakt kallas fullmaktshavare. När du lämnar en fullmakt till en förmedlare har du gett behörighet till förmedlaren att företräda dig i en viss fråga. Förmedlaren träder på så vis in i ditt ställe. Även om du har lämnat en fullmakt har du alltid rätt att själv kontakta de parter som är inblandade.

Försäkringsförmedlares fullmakter

  • Informationsfullmakt
  • Förmedlingsfullmakt

 

Informationsfullmakt ger förmedlaren rätt att inhämta information om ditt försäkringsinnehav. Behörigheten innebär enbart till information inget annat.

Förmedlingsfullmakt ger förmedlaren rätt både inhämta information och att företräda dig gentemot bank och försäkringsbolag.

Återkallelse som fullmaktsgivare kan du närsomhelst återkalla fullmakten.

 

Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkring är tecknad hos AIG Europé Limited, Västra Järnvägsgatan 7,10369 Stockholm.,www    aig.se . Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss i samband med försäkringsförmedlingen.

Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är 1 250 618 €.

Den högsta ersättningen som sammanlagt kan betalas under ett år är 2.501.236Eur .

Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust där du anser att förmedlarens agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget i den mån du inte har fått ersättning av förmedlaren. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du underrätta försäkringsförmedlaren om det inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.

 

Klagomål och klagomålsansvarig
Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen, vänligen kontakta vår klagomålsansvarig,

Rania Sado,tel:0707709937,rania  sadofinans.se . Vi ser helst att du skickar in ett skriftligt klagomål. Så snart vår klagomålsansvarig tagit emot ditt klagomål blir du kontaktad av denne. Vår klagomålsansvarige kommer att utreda ärendet och därefter kommer du att kontaktas snarast möjligast, dock senast två (2) veckor från det att du framställde ditt klagomål, för att du ska få ett besked. Om det inte är möjligt att lämna ett besked inom två veckor kommer du i vart fall att informeras om den fortsatta handläggningen och när du eventuellt kan förväntas ett slutgiltigt besked.

Är du konsument kan du även få hjälp hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

 

Tvistlösning  
Om tvist uppstår med anledning av uppdraget till försäkringsförmedlaren, ska denna prövas av allmän domstol [alt. Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut]. Du har alltid rätt att få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden].

 

 

 

 

 

Ersättningmodell  Sado Finans AB

Premiebaserad ersättningsmodell.

Försäkringsbolag eller Bank där avtal tecknas betalar premieersättning till förmedlarbolaget som redovisas i kunddokumentationen i kronor el .procent.

Arvodesbaserad ersättningsmodell.

1.Kund debiteras för antal möten och rådgivningstimmar om avtalet inte tecknas eller tecknas med annan aktör.

2.Administrativt arbete som är utanför ett tecknat avtal ex. Pensionsplanering för kunder som planerar att gå i pension.

 

Tillsyns- och registreringsmyndighet  
Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, finansinspektionen@fi.se , www.fi.se tel: 08-787 80 00, fax: 08-24 13 35, är tillsynsmyndighet över försäkringsförmedlare.

 

Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, bolagsverket@bolagsverket.se , www.bolagsverket.se , tel: 0771-670 670, fax: 060-12 98 40 är registreringsmyndighet för försäkringsförmedlare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemsida: www.sadofinans.se

Copyright © Sado Finans 2018