*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

Företagarpaketet

Kort om försäkringspaketet

 • Fullt arbetsför oavsett hur många som ska försäkras
 • 1 månads karens på sjukförsäkringen för företagaren
 • Samtliga försäkringar är K-klassade
 • Låg och könsneutral premie

Vem kan försäkras?

 • Företagets ägare
 • Maka/make eller sambo som är verksam i företaget och uppbär lön motsvarande minst 2 pbb/år
 • Alla som inte fyllt 65 år (Avtalet upphör månaden innan den försäkrade fyller 65 år) 
   

Innehåll

 • Sjukvårdsförsäkring
 • Livförsäkring
 • Sjukförsäkring
 • Diagnosförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring

Nyteckning

Vad menar vi med fullt arbetsför?

Fullt arbetsför innebär att den som ska försäkras:

 • inte är sjukskriven utan kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar
 • inte uppbär eller har rätt till någon ersättning som har samband med egen sjukdom, olycksfall eller funktionshinder eller har vilande sådan ersättning
 • inte på grund av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande. För att uppfylla kravet på fullt arbetsför vid inträdet i sjukvårdsförsäkringen får den sökande inte heller ha haft rätt till ersättning för sjukdom och/eller olycksfall mer än 14 dagar i följd under de senaste tre månaderna

Copyright © Sado Finans 2018